Mediation Rotterdam
spacer
 NMI logo

Rotterdamse Mediators Associatie

Nederlandse MediatorenVereniging

 


M: 0622550416
E-mail

 

Informatie en tips

 

Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Ouderschapsplan verplicht Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor: gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag); samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Inhoud ouderschapsplan In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over: hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling); hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze; de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie). Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kunt u ook iets worden opgenomen in het ouderschapsplan. Ouderschapsplan opstellen Op Rechtwijzer.nl kunt u het ouderschapsplan online opstellen. U moet beiden het plan ondertekenen. Zorgregeling of omgangsregeling De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Als 1 ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan. Aanpassen van uw ouderschapsplan Waarschijnlijk moet u het ouderschapsplan nog een paar keer veranderen. Want wat er op dit moment passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Daarom is het handig om momenten af te spreken waarbij u kijkt hoe alles loopt, bijvoorbeeld een jaar de scheiding.

 

Heb ik recht op omgang met mijn kind na een scheiding?

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen. De afspraken hierover legt u samen met uw ex-partner vast in een zorgregeling of omgangsregeling.

Ouderlijk gezag en zorgregeling of omgangsregeling

Hebben u en uw ex-partner gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan maakt u samen afspraken in een zorgregeling. Daarin staat hoe u de zorg- en opvoedtaken verdeelt.

Heeft 1 ouder geen gezag (meer)? Dan houdt deze ouder wel recht op omgang en recht op informatie over het kind. De afspraken hierover legt u samen vast in een omgangsregeling.

Er zijn geen standaardafspraken. U bepaalt zelf wanneer, hoe vaak en hoelang de niet-verzorgende ouder de kinderen ziet. De afspraken uit een zorgregeling of omgangsregeling komen in het ouderschapsplan.

Ex-partner komt afspraken niet na

Komt uw ex-partner de zorgregeling of omgangsregeling niet na? Dan kunt u proberen dit samen op te lossen of de hulp van een mediator in te schakelen.

Het uiterste middel is een kort geding voeren bij de rechter. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De rechter kan onder andere een boete opleggen voor iedere dag dat uw ex-partner de regeling niet nakomt.

Ontzegging omgangsrecht

Er zijn situaties waarin het beter is voor een kind als het (tijdelijk) geen omgang heeft met de andere ouder. Bijvoorbeeld als de ouder het kind mishandelt of seksueel misbruikt. Heeft 1 ouder het ouderlijk gezag? Dan kan de rechter de ouder zonder gezag de omgang met de kinderen ontzeggen. De ouder met gezag kan hierom vragen. Als beide ouders gezag hebben, kan de rechter het contact tussen 1 ouder en het kind tijdelijk ontzeggen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

 

Scheiden

Bij een scheiding komt veel kijken. Ook bij een scheiding van mensen die ongetrouwd samenwonen en hun geregistreerd partnerschap willen beëindigen. Bezittingen moeten worden verdeeld en er moeten afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld alimentatie en pensioen. Als er kinderen zijn, moeten er ook goede afspraken over hun opvoeding en verzorging worden gemaakt.

Vragen over echtscheiden. (kinder)alimentatie en omgang kinderen

 1. Wat is indexering van alimentatie en wat is het indexcijfer voor 2012?
 2. Wie heeft er recht op omgang met mijn kind na de scheiding?
 3. Houd ik het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?
 4. Wat is co-ouderschap?
 5. Wat is het ouderschapsplan?

Antwoorden

1. Wat is indexering van alimentatie en wat is het indexcijfer voor 2012?

 • Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen aangepast. Dit heet indexering van alimentatie. De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Het indexcijfer van alimentatie voor 2012 is 1,3 %. Voor 2011 was dit 0,9%.

  Zelf berekenen van het geïndexeerde bedrag

  Op de website van het externe link: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen(LBIO) kunt u de hoogte van het geïndexeerde bedrag zelf berekenen. 

  Uitsluiting van de indexering

  Op de automatische aanpassing van alimentaties is een aantal uitzonderingen:

  • De alimentaties die voor 1 januari 1973 zijn vastgesteld, doen niet mee met de automatische aanpassing als er toen afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van het bedrag. Die blijven gelden.
  • U kunt samen afspreken dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. U kunt ook de rechter vragen de indexering uit te sluiten. Dit kan wenselijk zijn als de alimentatieplichtige een vast inkomen heeft dat niet meegaat met het loon- en prijspeil.
  • U kunt de indexering tijdelijk uitsluiten, bijvoorbeeld voor een jaar.
  • U kunt kiezen voor een andere vorm van automatische aanpassing, bijvoorbeeld voor een koppeling aan de loonontwikkeling van degene die moet betalen.

  Informatieregeling vaststellen met ex-partner

  Als u kiest om een andere vorm van automatische aanpassing van het alimentatiebedrag af te spreken, kunt u een informatieregeling met uw ex-partner vaststellen. Hiermee moeten beide partijen elkaar op de hoogte houden van wijzigingen. De informatieregeling is bijvoorbeeld van belang voor het LBIO. Het LBIO moet weten wanneer de alimentaties wijzigen die het int.

  Niet nakomen indexering

  Als uw partner de indexering van de alimentatie niet betaalt en u komt er in onderling overleg niet uit, dan kunt u een beroep doen op het LBIO. U kunt ook een advocaat of deurwaarder inschakelen of om advies vragen bij het Juridisch Loket.

  Vaststelling indexeringspercentage alimentatie

  Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend. Bij de berekening van het loonindexcijfer kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

  Indexcijfers alimentatie afgelopen jaren

  Op 1 januari 1974 werden de alimentatiebedragen voor het eerst wettelijk geïndexeerd. De externe link: indexcijfers van alimentatie van de afgelopen jaren vindt u op de website van het LBIO

2. Wie heeft er recht op omgang met mijn kind na de scheiding?

 • Na een scheiding blijven kinderen en ouders het recht hebben elkaar te zien. U maakt hier samen met uw ex-partner afspraken over. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken samen een zorgregeling af in het ouderschapsplan. De zorgregeling bevat afspraken over hoe u de zorgtaken en opvoedingstaken onderling verdeelt. Als 1 ouder gezag heeft, maakt u samen een omgangsregeling. De ouder zonder gezag is namelijk niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan. Mensen die een sterke band hebben met het kind kunnen ook aan de rechter vragen een omgangsregeling met het kind vast te stellen. Bijvoorbeeld de (ex-)pleegouders of de (ex-)stiefouders.

  Zorgregeling of omgangsregeling maken

  Er zijn geen standaardregelingen voor de zorgregeling en de omgangsregeling. U mag zelf bepalen wanneer, hoe vaak en hoelang de niet-verzorgende ouder de kinderen ziet. De afspraken komen in hetouderschapsplan. Dit ouderschapsplan bevat ook afspraken over kinderalimentatie, informatie en consultatie (overleg over het kind tussen beide ouders).

  Ontzegging van omgangsrecht

  Bij uitzondering kan het beter zijn voor een kind als het (tijdelijk) geen omgang heeft met de andere ouder.

  Heeft 1 ouder het ouderlijk gezag? Dan kan de rechter de niet-gezagsdragende ouder de omgang met de kinderen ontzeggen. De ouder met gezag kan hierom vragen. De rechter doet dit alleen als:

  • de omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind;
  • als duidelijk is dat de ouder niet geschikt is voor of niet in staat is tot omgang met het kind;
  • als het kind 12 jaar of ouder is en zelf ernstig bezwaar heeft tegen de omgang met de ouder;
  • als de omgang om andere redenen in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

  Als beide ouders gezag hebben, kan het contact tussen 1 ouder en het kind tijdelijk worden ontzegd.

  Omgangsregeling voor anderen dan ouders

  Mensen die een sterke band hebben met het kind kunnen ook aan de rechter vragen een omgangsregeling met het kind vast te stellen.

  Dit is mogelijk voor:

  • de verwekker die het kind niet heeft erkend;
  • de (ex-)partner van de ouder die samen met de ouder het gezamenlijk gezag uitoefende;
  • de ex-voogd;
  • de (ex-)pleegouders;
  • de (ex-)stiefouders;
  • de grootouders van het kind.

  Meer informatie vindt u in de brochures 'Als ouders uit elkaar gaan' en 'Als je ouders uit elkaar gaan'. Deze vindt u op de website van de Raad voor de Kinderbescherming.

 • 3. Houd ik het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?

 • Nadat u en uw ex-partner officieel zijn gescheiden, houdt u beiden het ouderlijk gezag over uw kinderen. U blijft beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Ook neemt u samen alle belangrijke beslissingen. In de praktijk neemt 1 van de ouders de dagelijkse verzorging van het kind op zich.

  Gezag door 1 ouder

  Als u geen gezamenlijk gezag meer wilt, kunt u de rechter vragen het gezag aan 1 ouder toe te wijzen. Als er meer kinderen zijn, bepaalt de rechter dit voor ieder kind apart. Eén van de ouders kan het verzoek indienen. Bent u het samen eens, dan kunt u een gezamenlijk voorstel doen. Ook een kind van 12 jaar of ouder kan de rechter vragen het gezag aan 1 van de ouders op te dragen.

  Mening van kinderen

  Bij de vaststelling van het gezag moeten kinderen vanaf 12 jaar om hun mening worden gevraagd. Bij jongere kinderen is dit niet verplicht.

  Geen gezag

  De ouder die geen gezag (meer) uitoefent, behoudt wel de volgende rechten en plichten:

  • een onderhoudsplicht totdat het kind 21 jaar wordt;
  • recht op omgang, informatie en consultatie.

  Meer informatie

  Meer informatie vindt u in de brochures 'Als ouders uit elkaar gaan' en 'Als je ouders uit elkaar gaan'. Deze vindt u op de website van de Raad voor de Kinderbescherming.

 • 4. Wat is co-ouderschap?

 • Bij co-ouderschap deelt u de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk. Uw kind woont dan afwisselend bij u en uw partner. U neemt allebei de opvoeding en verzorging van het kind op u.

  Regeling co-ouderschap

  De afspraken tussen u, uw ex-partner en uw kind(eren) staan los van het ouderlijk gezag van het kind. Co-ouders hoeven geen gezamenlijk ouderlijk gezag uit te oefenen, maar in de praktijk is dit wel vaak het geval. Voor het aangaan van een co-ouderschapsregeling is de medewerking van beide ouders nodig. Een bestaande co-ouderschapsregeling is niet zomaar eenzijdig te wijzigen.

  Afspraken vastleggen

  Het is erg belangrijk dat u de afspraken met uw ex-partner vastlegt. U kunt het co-ouderschap via een echtscheidingsconvenant of notariële akte regelen. Hierin spreekt u bijvoorbeeld af wie de kinderen op welk tijdstip heeft en wie welke kosten draagt. Veel instanties accepteren het co-ouderschap makkelijker als het op papier staat.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u terecht bij de Notaristelefoon en de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (VFAS).

  Meer informatie vindt u in de brochures 'Als ouders uit elkaar gaan' en 'Als je ouders uit elkaar gaan'. Deze vindt u op de website van de Raad voor de Kinderbescherming.

 • 5. Wat is het ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die samenwonen maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Inhoud ouderschapsplan

U mag zelf met uw ex-partner bepalen hoe u invulling geeft aan de afspraken uit het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

 • hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen (zorgregeling) of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen (omgangsregeling);
 • hoe de ouders elkaar informatie geven over hun minderjarige kinderen;
 • de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Als u er samen niet uitkomt, kunt u de hulp van een mediator inschakelen. Als het ouderschapsplan klaar is, moeten u en uw ex-partner dit plan beiden ondertekenen.

Voorbeelden afspraken

Voorbeelden van afspraken in het ouderschapsplan zijn:

 • de schoolkeuze van het kind;
 • de maximale afstand tussen de woonplaatsen van de ouder;
 • afspraken over opvoeding van het kind.

Bevorderen band ouders

Het ouderschapsplan schrijft ook voor dat de verzorgende ouder de band met de andere ouder bevordert. Het is namelijk in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders. Het uitgangspunt is dat beide ouders na de scheiding verantwoordelijk blijven voor de kinderen.

Ouderschapsplan online

U kunt het echtscheidingsplan en ouderschapsplan ook online opstellen op de website van de externe link: Raad voor Rechtsbijstand (RvR).

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de brochures 'Als ouders uit elkaar gaan' en 'Als je ouders uit elkaar gaan'. Deze vindt u op de website van de Raad voor de Kinderbescherming.

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden

 

Overig

Het Juridisch Loket, uw wegwijzer in recht en mediation
Voor gratis informatie en advies bij juridische kwesties kunt u terecht bij het Juridisch Loket. De Loketten zijn gevestigd in alle grote steden in Nederland (voorheen: Bureau van Rechtshulp).

Raad voor de rechtspraak
Ook als er al een gerechtelijke procedure loopt, kunnen partijen nog steeds voor mediation kiezen. Op deze manier heeft ruim 60 procent via mediation een goede afloop en kan de rechtszaak worden beëindigd. Zie ook www.rechtspraak.nl.

Letselschadezaken
Financiële voorziening voor rechtzoekenden die in een letselschade-zaak een medisch oordeel willen inwinnen.
Subsidiering medisch haalbaarheidsonderzoeken
Lening medisch deskundigenberichten